Historia

Från dansk medeltid till nutida skånskt galleri


TOMARPS KUNGSGÅRD är en borg med anor från dansk medeltid, som ligger i det vackra backlandskapet vid Rönneåns dalgång i nordvästra Skåne. Under renässansen utvecklades Tomarp till ett praktfullt privatslott med tinnar och torn, vallgrav och parterrträdgård. Godset blev kungsgård och boställe för befälhavaren vid Norra skånska kavellerieregementet, sedan Sverige övertagit Skåne under 1600-talet. I dag finns inga torn kvar, men den nyrenoverade borgen och parken utgör ändå en fantasieggande miljö med vittnesbörd från många olika epoker.

Redan 1258 nämns Joen av ätten Lille som innehavare av egendomen Tomarp, och under den danska tiden var flera danska adelsätter ägare till Tomarp. De äldsta bevarade byggnads delarna finns i källarens kryssvalv och stenkolonner som bar upp valven. Vissa kalkmålningar finns också delvis bevarade.

Tomarp på 1600-talet

Under renässansens stora om- och tillbyggnad formades den nuvarande kringbyggda och slutna byggnadskroppen. Tomarps glansperiod var under den danske riksamiralen Ove Gjeddes tid i början av 1600-talet. Borgen blev då ett praktfullt ljusrött renässansslott med torn, svängda gavlar, portbyggnad och vallgrav. Över porten i västra längan finns riksamiral Gjeddes (innehavare 1614-1660) och hustrun Dorte Urnes vapenkartusch inmurad.Genom freden i Köpenhamn 1660 blir Tomarp ett av de ”bornholmska vederlagsgodsen”. Svenska kronan överlåter det till Niclas Jönsson Cronacher som innehar godset som förläning i tio år. Efter reduktionen 1675 förs godset över till generalmajor Kock von Crimstein och övergår därefter i kronans ägo och blir överstelöjtnantsboställe för Norra skånska kavalleriregementet. (se mer om detta under Militärhistoria).

Från 1901 blir Tomarp jordbrukarrende. 1998 tar Statens fastighetsverk över byggnaderna och påbörjar en upprustning som ständigt pågår.
Samma år startar de nuvarande innehavarna sin verksamhet

Tomarps kungsgård är i dag galleri med inriktning på svensk och internationell samtida konst.
Kontrasten mellan den moderna konsten och borgens olika karaktärer av medeltid, dansk renässans, stram karolinsk barock och överstebostad ger en upplevelse av både överraskning och skönhet. Det gäller också den kullerstenbelagda borggården som både bjuder på stillhet, vindskydd och solvärme. Gården har också en fantastisk akustik, som man upplever vid konserter i sommarkvällen.

Huvudutställningslokalen ligger i trapphallen och på andra våningen i slottets västra länga.
Ytterligare en utställningslokal finns på bottenvåningen i Östra längan, i anslutning till borgkaféet.